MIN. ORDERBEDRAG 25 EURO

De weergegeven informatie op www.directplant.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Directplant kan niet instaan voor de juistheid of de volledigheid van de informatie. Directplant aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data.

Indien u meent aanspraken te kunnen maken op rechten inzake foto’s van deze website, kunt u contact opnemen met info@directplant.nl.

Laden..